Clientinformatie 

 

 

Fijn dat je bij CHOG in zorg wil of in zorg bent! Wat bij CHOG allemaal moet en mag hebben we voor je opgeschreven. Zo weten we wat we van elkaar mogen verwachten. 

 

Het is een heleboel informatie. Daarom hebben we alles kort voor je samengevat. Onder de samenvatting vind je de uitgebreide informatie.  

 

 

Samenvatting:

 • CHOG is een christelijke hulpverleningsinstantie. Je hoeft geen christen te zijn of te worden om cliënt van CHOG te zijn.

 • Wanneer je cliënt wordt bij CHOG, teken je een zorgovereenkomst waarin afspraken staan. Ook krijg je huisregels als je bij ons gaat wonen of naar de dagbesteding gaat.

 • Je krijgt bij CHOG een persoonlijk begeleider die je helpt met jouw vragen.

 • Je krijgt een persoonlijk begeleidingsplan dat minimaal één keer per jaar wordt besproken. Hierin staan de afspraken over wat jij en je begeleider gaan doen dat jaar.

 • In jouw begeleidingsplan staan doelen waaraan je werkt met je begeleider. Die bespreek je minimaal twee keer per jaar met je begeleider.

 • Begeleiders werken met richtlijnen en protocollen. Dit betekent dat als er iets gebeurt door de begeleider of door jou waar we van kunnen leren. Dat het in jouw dossier komt te staan. Zodat we het beter kunnen doen.

 • CHOG vindt het belangrijk dat jij zelf keuzes maakt over wat er gebeurt in jouw leven. Wij willen je helpen actief jouw toekomst vorm te geven. Samen met de mensen om je heen die je daarbij willen helpen.

 • Begeleiders willen je helpen bij het vinden van een zinvolle dagbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk.

 • Jouw gegevens worden opgeslagen in een dossier en kunnen alleen worden bekeken door betrokken medewerkers, dus jouw begeleiders en de mensen op kantoor die de administratie regelen. Je kunt altijd vragen om je dossier zelf te bekijken of te laten aanpassen.

 • CHOG heeft een cliëntenraad. Hierin zitten cliënten die mee willen denken over hoe we CHOG nog beter kunnen maken. Wil je dit ook? Stuur een mail naar clientenraad@chog.nl.

 • Je mag niet binnen roken als je bij CHOG woont of als er een begeleider bij jou thuis is. Als er een begeleider bij jou thuis komt, mag je wel naar buiten om te roken.

 • We vinden onafhankelijke cliëntondersteuning belangrijk. Voor zorg vanuit de Gemeente Oldambt kan je contact opnemen met sociaalwerkoldambt. Voor andere zorg met MEE. Ook kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen.

 


 

 

Informatie voor cliënten

Als je bij Stichting CHOG in zorg komt is het belangrijk dat je een aantal dingen over ons weet zodat je weet wat je van ons kunt verwachten en zodat je weet wat wij van jou verwachten.  

 

 

Christelijke identiteit 

CHOG is een christelijke hulpverleningsinstantie. Alle medewerkers van CHOG zijn christen. Om bij CHOG in zorg te komen hoef je geen christen te zijn of te worden. 

 

 

De zorgovereenkomst 

Het ondertekenen van de zorgovereenkomst is één van de eerste dingen die je doet als je bij CHOG in zorg komt. In deze overeenkomst staan algemene afspraken waaraan jij en CHOG zich moeten houden. 

 

 

De begeleiding 

Als je bij CHOG in zorg komt dan word je gekoppeld aan een persoonlijk begeleider. Je persoonlijk begeleider is je eerste aanspreekpunt voor al jouw vragen. Je hoeft niet te wachten totdat deze naar jou toe komt maar je mag de persoonlijk begeleider zelf ook vragen stellen.  

 

CHOG vindt het belangrijk om goede zorg te geven. De begeleiders werken daarom met richtlijnen en protocollen. Deze leggen vast hoe begeleiders bepaalde handelingen moeten uitvoeren. Dit betekent dat binnen CHOG incidenten, fouten en bijna-fouten intern gemeld worden om ervan te leren en om zo de zorg voor jou te verbeteren. Als jij als bewoner of cliënt betrokken bent bij een incident, dan zal jouw persoonlijk begeleider jou informeren wat er met de melding gedaan is. 

 

 

Jouw persoonlijke begeleidingsplan 

De persoonlijk begeleider gaat minimaal één keer per jaar of verspreid over het jaar in gesprek met jou over alle domeinen van je leven. De persoonlijk begeleider schrijft al je hulpvragen en wensen op en maakt samen met jou hiervan een persoonlijk begeleidingsplan. Dit plan is voor jou op maat gemaakt op basis van je eigen hulpvragen. Je mag zelf ook zeggen of je het eens bent met de inhoud van dit plan.

 

Alle afspraken, zorg en begeleiding waar je recht op hebt volgens je indicatie die je bij CHOG krijgt, staan in dit plan. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat jij alle informatie geeft die nodig is om te zorgen dat CHOG jou goed kan begeleiden en dat wij ons met elkaar aan de gemaakte afspraken houden. 

 

Het begeleidingsplan staat digitaal opgeslagen in het systeem Nedap. Als je het eens bent met wat in het begeleidingsplan geschreven staat, dan zet je je handtekening. Als je deze ondertekent, betekent het dat iedereen zich moet houden aan de afspraken die in het begeleidingsplan staan en deze ook gaan uitvoeren.  Minimaal één keer per jaar wordt dit begeleidingsplan met jou besproken. Als er tussentijds wat moet veranderen aan het begeleidingsplan, dan wordt dit ook weer met elkaar doorgenomen. 

 

 

Samen Sterk 

Bij CHOG vinden wij het heel belangrijk dat jij zoveel mogelijk zelf de regie en zeggenschap hebt over je eigen leven. Wij willen je helpen om jezelf te ontwikkelen en actief te werken aan je eigen toekomst. Daarbij kun je de hulp van mensen om je heen goed gebruiken (zoals van je familie, van vrienden, buren etc.). Als je het lastig vindt dit zelf met ze te bespreken, kun je dit samen met je persoonlijk begeleider doen.

 

 

Belangenbehartiger

Wij vinden het belangrijk dat er naast de mensen van CHOG ook iemand anders naast jou staat in de zorg die je nodig hebt. Heb je nog niemand die naast je staat, dan mag je iemand uit je eigen omgeving benoemen tot belangenbehartiger. Dit kan je vader of moeder zijn, of een broer of zus maar ook een goede vriend. Deze persoon is dan namens jou de contactpersoon voor CHOG. Als je niemand in je omgeving hebt, dan kan je CHOG vragen iemand voor jou te zoeken. 

 

Wat doet een belangenbehartiger? Een belangenbehartiger staat naast jou, denkt met jou mee en helpt je beslissingen te maken, kijkt of er wel goed voor jou gezorgd wordt en mag ook aangeven wat er beter moet. De belangenbehartiger kan ook inzage in je zorgdossier vragen maar kan dit niet eisen, dat kan alleen een wettelijk vertegenwoordiger. Jij bepaalt zelf wat een belangenbehartiger mag doen. In het begeleidingsplan moet je daarom goed vastleggen welke afspraken je met jouw belangenbehartiger maakt, welke zaken hij of zij mee mag ondertekenen, bij welke gesprekken hij of zij betrokken moet worden, wanneer CHOG met hem of haar contact moet opnemen, etc. 

 

 

Wettelijk vertegenwoordiger 

Het is goed om op het moment dat je bij ons komt wonen of in zorg bent na te denken door wie je vertegenwoordigd wil worden om je belangen te behartigen. En in jouw plaats beslissingen kan nemen over je zorg en welbevinden als je dit in de toekomst of door omstandigheden niet zelf kunt. Leg dit vast in een verklaring zodat het toegevoegd kan worden aan jouw dossier.  

 

 

Sociaal en maatschappelijk netwerk 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappij. De begeleiders willen je hierbij ondersteunen door met je te zoeken naar bezigheden, werk of dagbesteding die bij je passen. 

 

Thuiszitten vinden we geen goede zinvolle dagbesteding. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er vrienden, familie of anderen om je heen staan die met jou activiteiten ondernemen. Als je dat wil, kunnen de begeleiders je hierbij ondersteunen. CHOG kan je bijvoorbeeld helpen aansluiting te vinden bij een kerk, een moskee of een buurtvereniging. Voor het vergroten van jouw sociaal netwerk. Dit soort ondersteuning leggen we ook in het begeleidingsplan vast. Ook als je zorg krijgt van andere instellingen of hulpverleners, dan wordt in het begeleidingsplan opgeschreven hoe het contact met de andere instellingen of hulpverleners verloopt. 

 

 

Bescherming van je persoonlijke gegevens 

Als je bij CHOG in zorg komt, dan wordt er een heleboel informatie over jou gevraagd. Heel veel antwoorden die jij of jouw aanmelder geven, worden opgeschreven. Natuurlijk mag niet zomaar iedereen dit lezen, daarom zijn hier regels voor gemaakt.  Alles wat is opgeschreven over jou, bewaart jouw persoonlijk begeleider in een papieren dossier en op de computer. Dit dossier staat in een kast die op slot kan, daar staat jouw informatie dus veilig. Ook op de computer zijn beveiligingen aangebracht, zodat niet iedereen bij jouw gegevens komt.

 

Alle medewerkers van CHOG die bij jouw zorg en ondersteuning betrokken zijn, mogen jouw dossier lezen. Visite mag dat niet en ook andere cliënten mogen dat niet. Als jouw gegevens door anderen buiten CHOG gelezen moeten worden, bijvoorbeeld een ziekenhuis, een psychiater of een familielid, dan moet jouw persoonlijk begeleider jou daar schriftelijke toestemming voor vragen. 

 

Als je graag wil weten wat er allemaal over jou geschreven is of als je daarvan een kopie wil krijgen, dan mag je aan jouw persoonlijk begeleider vragen om voor jou of met jou een brief te schrijven waarin je aangeeft dat je graag je map wil inkijken of dat je een kopie wil krijgen. Als je vindt dat er dingen fout geschreven zijn, dan mag je vragen dat dit verbeterd wordt of aangevuld. Ook mag je vragen om dingen uit je map te verwijderen, maar dan moet je wel uitleggen waarom je dat wil. 

 

Als je CHOG zou verlaten, dan mag je vragen dat alle documenten uit jouw dossier overgedragen worden aan je nieuwe zorgverlener. Ook mag je bij jouw vertrek vragen dat al je gegevens vernietigd worden. Als je dat niet doet, dan is CHOG wettelijk verplicht je gegevens 15 of 20 jaar te bewaren, afhankelijk van jouw indicatie. Na deze periode worden alle documenten vernietigd.  

Om dit alles vast te leggen heeft CHOG een privacyreglement opgesteld. Als je wilt weten wat er in dit reglement staat, dan mag je aan je persoonlijk begeleider vragen om voor jou een kopie te maken. Je kunt het ook vinden op de website van CHOG.

 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Jouw persoonlijk begeleider is wettelijk verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van deze meldcode is dat er vaker, sneller en beter ingegrepen wordt bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe jouw persoonlijk begeleider moet omgaan met mogelijke signalen. Als er signalen zijn, dan zal de persoonlijk begeleider jou of jouw omgeving daar vragen over stellen. In het cliëntendossier moet de persoonlijk begeleider hier iets over melden.

 

De persoonlijk begeleider zal jou bij elke stap zoveel mogelijk betrekken. Ben je het niet eens met de stappen die genomen worden, dan kun je in gesprek met de zorgmanager en/of de directeur. Hun contactgegevens staan op de website, www.chog.nl. Ben je nog niet tevreden, dan kun je overwegen om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van Coöperatie Dichtbij waar CHOG bij is aangesloten of een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. 

 

 

De huisregels van de locatie 

Als je bij CHOG met anderen samenwoont zijn er regels opgesteld over een aantal praktische huishoudelijke zaken zoals bezoektijden, huishoudelijke taken en een aantal andere zaken. Ook wordt daarin beschreven hoe we met elkaar omgaan om de relatie met elkaar goed te houden. De huisregels worden jaarlijks met de bewoners besproken in het bewonersoverleg en waar nodig aangepast. 

Er zijn ook huisregels voor de dagbesteding.

Als je bij ons komt wonen of naar de dagbesteding gaat, is het belangrijk dat je de huisregels kent en dat je er rekening mee houdt. De persoonlijk begeleider die jou begeleidt zal jou deze huisregels geven en met je doorspreken. Door de zorgovereenkomst te tekenen ga je met deze regels akkoord. Het uitgangspunt is dat we zo gewoon mogelijk proberen te leven als je bij ons woont. Dat betekent dat je praktische huishoudelijke taken die je zelf kan doen, zelf uitvoert. Dit kunnen huishoudelijke taken zijn in je eigen woonruimte, de gezamenlijke keuken of woonkamer of bijvoorbeeld de tuin.  

 

 

Huisdieren 

In afstemming met medebewoners en het begeleidersteam wordt bekeken of huisdieren worden toegelaten (als je in een huis van CHOG woont). Je moet zelf voor jouw huisdier zorgen en deze mag niet tot overlast zijn van medebewoners of het begeleidersteam. Als het huisdier wel voor overlast zorgt, zal er in overleg met jou naar passende oplossingen worden gezocht. Bij woonhuis de Garst is alleen een klein visaquarium toegestaan. 

 

 

Wettelijke Eigen Bijdrage WLZ en WMO

Voor WLZ en WMO zorg moet je een eigen bijdrage betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en het maakt ook uit of je nog een partner of inwonende kinderen hebt. Als je wilt weten hoe hoog de eigen bijdrage voor jou is, dan kan jouw vermogensbeheerder op de site van het CAK uitgebreide informatie vinden om dit bedrag te berekenen (zie www.hetcak.nl). Heb je geen vermogensbeheerder? Dan kan jouw persoonlijk begeleider dit ook samen met jou uitzoeken. CHOG levert de gegevens aan het CAK van de zorg die wij jou gegeven hebben. Het CAK gebruikt deze gegevens om jou een factuur te sturen. 

 

 

Verzekeringen en aansprakelijkheid 

Je bent wettelijk verplicht een zorgverzekering te hebben. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verzekering van de eigen risico’s. CHOG wil om die reden dat je verplicht een eigen WA-verzekering, inboedelverzekering en uitvaartverzekering afsluit. Als je schade maakt aan spullen van CHOG of anderen door een ongeluk of opzettelijk, dan moet je dit zelf betalen. Wanneer je verzekerd bent, zal jouw verzekering dit mogelijk doen en anders ben jij zelf verantwoordelijk voor de kosten. Dit staat ook allemaal in de zorgovereenkomst die je ondertekent. 

 

 

Klachten en geschillen

Wat kun je doen als je een klacht hebt? Het kan zijn dat je iets niet goed vindt gaan in het huis waar je woont of in de zorg die je krijgt. Het kan ook zijn dat je klachten hebt over het gedrag van een medecliënt of een begeleider. Als je ontevreden bent over iets, dan is het goed dat je hierover praat. Ga eerst met je persoonlijk begeleider praten. Deze moet jouw klacht of jouw ontevredenheid serieus nemen en er iets aan doen. Als je toch niet tevreden bent met wat er met jouw klacht gebeurd is, dan kan je contact opnemen met info@chog.nl of bellen naar ons algemene nummer: 0859021767.

Als je, nadat je jouw klacht met kantoor hebt besproken, vindt dat het probleem niet opgelost is, of kan of wil je de klacht niet met ons bespreken, dan kan je een klacht indienen bij een onafhankelijk klachtenpunt: Klachtenportaal Zorg. De contactgegevens staan ook op de website: https://www.chog.nl/go/clienten/geschillen/.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning en vertrouwenspersoon

We vinden onafhankelijke cliëntondersteuning belangrijk. Voor zorg vanuit de Gemeente Oldambt kan je contact opnemen met sociaalwerkoldambt. Voor andere zorg met MEE. Ook kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen, zij bieden ondersteuning (bijvoorbeeld een luisterend oor of informatie over je rechten) aan iedereen die in gemeente Groningen woont. De vertrouwenspersoon werkt niet bij CHOG en kent de rechten van cliënten in de zorg goed. De vertrouwenspersoon kan daarom goed helpen bij het opkomen voor jouw belangen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon aan niemand vertelt waar je over praat. Behalve als de cliënt dat zelf goedvindt. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kost niets. 

 

Roken

We vinden het bij CHOG belangrijk dat onze medewerkers in een gezonde omgeving werken. Dit betekent dat jij niet binnen mag roken als de begeleider bij jou thuis is. Woon je bij ons of ga je naar de dagbesteding, dan mag je daar ook niet binnen roken. Roken is alleen buiten toegestaan. Je mag ook niet samen binnen roken.

 

 

De cliëntenraad

CHOG heeft een eigen cliëntenraad. Deze cliëntenraad denkt mee over hoe het bij CHOG beter kan, bijvoorbeeld in 1 van de woonplekken van CHOG of op de Loods. Lijkt het je leuk om ook in de cliëntenraad te zitten en te helpen CHOG nog beter te maken? Dan kan je een mail sturen naar clientenraad@chog.nl. Je kan de cliëntenraad ook een mail sturen als je niet in de cliëntenraad wilt zitten, maar bijvoorbeeld wel een goed idee hebt over hoe wij CHOG kunnen verbeteren!

 

 

Opzeggen van de zorg 

Als je om welke reden dan ook de zorg wilt opzeggen bij CHOG dan moet je, naast dit te melden aan je persoonlijk begeleider, dit ook schriftelijk melden.

Soms komt het voor dat CHOG niet de juiste zorg kan geven. Er wordt dan samen met jou gekeken naar andere zorginstellingen die jou wel de zorg kunnen geven die je nodig hebt.  

 

 

Contact

Heb je een vraag over jouw begeleiding? Dan bel of app je in eerste instantie jouw (toekomstige) begeleider op doordeweekse dagen tussen 9 en 4.

Heb je een vraag over jouw begeleiding, maar heb je nog geen begeleider of heb je een vraag die je niet met je begeleider kan bespreken? Dan kan je van 8 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middags bellen naar kantoor: 085-9021767. Dit nummer is ook bereikbaar buiten kantoortijden, maar alleen bij spoed!

Als je ernstig gevaar loopt. Bel in dit geval altijd eerst 112 en daarna pas CHOG.