Informatie voor cliënten

Als je bij Stichting CHOG in zorg komt is het belangrijk dat je een aantal dingen over ons weet zodat je weet wat je van ons kunt verwachten en zodat je weet wat wij van jou verwachten.  

Christelijke identiteit 

CHOG is een christelijke hulpverleningsinstantie. Alle medewerkers van CHOG zijn christen.

Om bij CHOG in zorg te komen hoef je geen christen te zijn. 

De zorgovereenkomst

Het ondertekenen van de zorgovereenkomst is één van de eerste dingen die je doet als je bij CHOG in zorg komt. In deze overeenkomst staan algemene afspraken waaraan jij en CHOG zich moeten houden.

De begeleiding

Als je bij CHOG in zorg komt word je gekoppeld aan een persoonlijk begeleider. Je persoonlijk begeleider is je eerste aanspreekpunt voor al jouw vragen. Je hoeft niet te wachten totdat deze naar jou toe komt maar je mag de persoonlijk begeleider zelf ook vragen stellen. 

 CHOG vindt het belangrijk om goede zorg te geven. De begeleiders werken daarom met richtlijnen en protocollen. Deze leggen vast hoe begeleiders bepaalde handelingen moeten uitvoeren. Dit betekent ook dat binnen CHOG incidenten, fouten en bijna fouten intern gemeld worden om ervan te leren en om zo de zorg voor jou te verbeteren. Als jij als bewoner betrokken bent bij een incident, dan zal jouw persoonlijk begeleider jou informeren wat er met de melding gedaan is.

Jouw persoonlijke begeleidingsplan

De persoonlijk begeleider gaat één keer per jaar of verspreid over het jaar in gesprek met jou over alle domeinen van je leven. De persoonlijk begeleider schrijft al je hulpvragen en wensen op en maakt samen met jou hiervan een persoonlijk begeleidingsplan. Dit plan is voor jou op maat gemaakt op basis van je eigen hulpvragen. Je mag zelf ook zeggen of je het eens bent met de inhoud van dit plan. Alle afspraken, zorg en begeleiding waar je recht op hebt volgens je indicatie die je bij CHOG krijgt, staan in dit plan. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat jij alle informatie geeft die nodig is om te zorgen dat CHOG jou goed kan begeleiden en dat wij ons met elkaar aan de gemaakte afspraken houden.  Het begeleidingsplan staat digitaal opgeslagen in Nedap. Bij het begeleidingsplan horen bijlagen die deel uitmaken van het cliëntendossier en waar extra gegevens en afspraken in opgenomen worden.

Als je het eens bent met wat in het begeleidingsplan geschreven staat zet je je handtekening. Als je deze ondertekent betekent het dat iedereen zich moet houden aan de afspraken die in het begeleidingsplan staan en deze ook gaat uitvoeren. Minimaal één keer per jaar wordt dit begeleidingsplan met jou besproken. Als er tussentijds wat moet veranderen aan het begeleidingsplan, dan wordt dit ook weer met elkaar afgesproken.

Samen Sterk

Bij CHOG vinden wij het heel belangrijk dat jij zoveel mogelijk zelf de regie en zeggenschap hebt over je eigen leven. Wij willen je stimuleren om jezelf te ontwikkelen en actief te werken aan je eigen toekomst. Daarbij kan je de hulp van mensen om je heen goed gebruiken, zoals van je familie, van vrienden, buren etc.). Als je het lastig vindt om dit zelf te bespreken met deze mensen, kan je dit samen met je persoonlijk begeleider doen. Dan kun je samen afspraken maken met je netwerk.

Belangenbehartiger

Wij vinden het belangrijk dat er naast de mensen van CHOG ook iemand anders naast jou staat in de zorg die je nodig hebt. Heb je nog niemand die naast je staat, dan mag je iemand uit je eigen omgeving benoemen tot belangenbehartiger. Dit kan je vader of moeder zijn, of een broer of zus maar ook een goede vriend. Deze persoon is dan namens jou de contactpersoon voor CHOG. Als je niemand in je omgeving hebt, dan kan je CHOG vragen iemand voor jou te zoeken. 

Wat doet een belangenbehartiger? Een belangenbehartiger staat naast jou, denkt met jou mee en helpt je beslissingen te maken, kijkt of er wel goed voor jou gezorgd wordt en mag ook aangeven wat er beter moet. De belangenbehartiger kan ook inzage in je zorgdossier vragen maar kan dit niet eisen, dat kan alleen een wettelijk vertegenwoordiger.  Jij bepaalt zelf wat een belangenbehartiger mag doen. In het begeleidingsplan moet je daarom goed vastleggen welke afspraken je met jouw belangenbehartiger maakt, welke zaken hij of zij mee mag ondertekenen, bij welke gesprekken hij of zij betrokken moet worden, wanneer CHOG met hem of haar contact moet opnemen, etc.

Wettelijk vertegenwoordiger

Het is goed om op het moment dat je bij ons komt wonen na te denken door wie je vertegenwoordigd wil worden om je belangen te behartigen en in jouw plaats beslissingen te nemen over je zorg en welbevinden als je dit in de toekomst of door omstandigheden (bv. coma of bewusteloosheid) niet zelf kunt. Leg dit vast in een verklaring zodat het toegevoegd wordt aan het dossier. 

Sociaal en maatschappelijk netwerk

Wij vinden het belangrijk dat iedereen iets doet voor de maatschappij. De begeleiders willen je hierbij ondersteunen door met je te zoeken naar een baan of dagbesteding die bij je past.  Thuis zitten vinden we geen goede zinvolle dagbesteding. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er vrienden, familie of anderen om je heen staan die met jou activiteiten ondernemen. Als je dat wil, kunnen de begeleiders je hierbij ondersteunen.

 CHOG hecht veel belang aan een kerkelijk netwerk dat om onze cliënten heen staat. CHOG stimuleert jou daarom, als je gelovig bent,  om je aan te sluiten bij een kerk of gemeente en mee te doen aan de activiteiten die er worden georganiseerd. Dit soort zaken leggen we ook in het begeleidingsplan vast. Ook als je zorg krijgt van andere instellingen of hulpverleners, dan wordt in het begeleidingsplan opgeschreven hoe het contact met de andere instellingen of hulpverleners verloopt.

Bescherming van je persoonlijke gegevens

Als je bij CHOG in zorg komt wordt er een heleboel informatie over jou gevraagd. Heel veel antwoorden die jij of jouw aanmelder geeft, worden opgeschreven. Natuurlijk mag niet zomaar iedereen dit lezen, daarom zijn hier regels voor gemaakt. 

 Alles wat is opgeschreven over jou, bewaart jouw persoonlijk begeleider in een map of op de computer. Deze map staat in een kast die op slot kan, daar staat jouw map dus veilig. Ook op de computer zijn beveiligingen aangebracht, zodat niet iedereen bij jouw gegevens komt. Alle medewerkers van CHOG die bij jouw zorg en ondersteuning betrokken zijn mogen jouw map lezen. Visite mag dat niet en ook andere cliënten mogen dat niet. Als jouw gegevens door anderen buiten CHOG gelezen moeten worden, bijvoorbeeld een ziekenhuis of psychiater, dan moet jouw persoonlijk begeleider jou daar schriftelijke toestemming voor vragen.

Als je graag wil weten wat er allemaal over jou geschreven is of als je daarvan een kopie wil krijgen, dan mag je aan jouw persoonlijk begeleider vragen om voor jou een brief te schrijven waarin je aangeeft dat je graag je map wilt inkijken of dat je een kopie wil krijgen. Als je vindt dat er dingen fout geschreven zijn, dan mag je vragen dat dit verbeterd wordt of aangevuld. Ook mag je vragen om dingen uit je map te verwijderen, maar dan moet je wel uitleggen waarom je dat wil.

Als je CHOG zou verlaten, dan mag je vragen dat alles wat over jou geschreven is overgedragen wordt aan je nieuwe zorgverlener. Ook mag je bij jouw vertrek vragen dat al je gegevens vernietigd worden. Als je dat niet doet, dan bewaart CHOG je gegevens 20 jaar. Na deze periode worden alle papieren vernietigd. 

Om dit alles vast te leggen heeft CHOG een privacyreglement opgesteld. Als je wilt weten wat er in dit reglement staat, dan mag je aan je persoonlijk begeleider vragen om voor jou een kopie te maken. Je kunt het ook vinden op de website van CHOG.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Jouw persoonlijk begeleider is verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 01-01-2012 heeft de overheid dit verplicht voor elke zorginstelling. Het doel van deze meldcode is dat er vaker, sneller en beter ingegrepen wordt bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe jouw persoonlijk begeleider moet omgaan met mogelijke signalen.

Als er signalen zijn, dan zal de persoonlijk begeleider jou of jouw omgeving daar vragen over stellen. In het cliëntendossier moet de persoonlijk begeleider hier iets over melden. De persoonlijk begeleider zal jou bij elke stap zoveel mogelijk betrekken. Ben je het niet eens met de stappen die genomen worden, dan kan je hierover in gesprek gaan met het Hoofd Hulpverlening en de directeur. Ben je nog niet tevreden, dan kun je overwegen om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon of een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

De huisregels van de locatie

As je bij CHOG met anderen samenwoont zijn er regels opgesteld over een aantal praktische huishoudelijke zaken zoals bezoektijden, huishoudelijke taken e.d.. Ook wordt daarin beschreven over hoe we met elkaar omgaan om de relatie met elkaar goed te houden. De huisregels worden jaarlijks met de bewoners besproken in het bewonersoverleg en waar nodig bijgesteld.

Als je bij ons komt wonen, is het belangrijk de huisregels te kennen en er rekening mee houden. De persoonlijk begeleider die jou begeleidt zal jou deze huisregels vertellen, laten lezen en vragen te ondertekenen.  Het uitgangspunt is dat we zo gewoon mogelijk proberen te leven. Dat betekent dat je praktische huishoudelijke taken die je zelf kan doen zelf uitvoert. Dit kunnen huishoudelijke taken zijn in je eigen woonruimte, de gezamenlijke keuken of woonkamer of bijvoorbeeld de tuin. 

Huisdieren

In afstemming met medebewoners en het begeleidersteam wordt bekeken of huisdieren worden toegelaten. Je moet zelf voor jouw huisdier zorgen en deze mag niet tot overlast zijn van medebewoners of het begeleidersteam. Als het huisdier wel voor overlast zorgt, zal er in overleg met jou naar passende oplossingen worden gezocht. 

Geldzaken en bezittingen

Voor het beheer van jouw bank- en spaarrekening(en), is er een vermogensbeheerder nodig. Dat kan jij zelf zijn of je ouder(s) of je belangenbehartiger. De vermogensbeheerder beheert ook jouw eigendommen en regelt jouw administratie zoals het betalen van facturen, het invullen van jouw belastingaangifte, enz. 

Als je onder bewindvoering of curatele staat verloopt dit via jouw bewindvoerder of curator.

Als je dit zelf niet kunt en je hebt ook geen belangenbehartiger die dit kan doen, dan kan CHOG voor jou een onafhankelijk bewindvoerder zoeken om jouw geldzaken te beheren zodat dit voor jou goed in orde is en jij je op dit punt geen zorgen moet maken.

Over je geldzaken en bezittingen moeten dus allerlei afspraken gemaakt worden. Dit komt zo nodig allemaal in een bijlage bij jouw persoonlijke begeleidingsplan te staan. Aan jouw persoonlijk begeleider mag je ook al jouw vragen hierover stellen.

Verder mag je bij CHOG geen geld of spullen lenen van begeleiders of andere bewoners en je mag ook geen geld of spullen aan hen uitlenen.

Wettelijke Eigen Bijdrage WLZ en WMO

Voor WLZ en WMO zorg moet je een eigen bijdrage betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en het maakt ook uit of je nog een partner of inwonende kinderen hebt. Als je wil weten hoe hoog de eigen bijdrage voor jou is, dan kan jouw vermogensbeheerder op de site van het CAK uitgebreide informatie vinden om dit bedrag te berekenen ( zie www.hetcak.nl). CHOG levert de gegevens aan het CAK van de zorg die wij jou gegeven hebben. Het CAK gebruikt deze gegevens om jou een factuur te sturen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Je bent wettelijk verplicht een zorgverzekering te hebben. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verzekering van de eigen risico’s. CHOG wil om die reden dat je verplicht een eigen WA-verzekering afsluit en we adviseren je een inboedelverzekering af te sluiten.  Als je schade maakt aan spullen van CHOG of anderen door een ongeluk of opzettelijk, dan moet je dit zelf betalen. Wanneer je verzekerd bent, zal jouw verzekering dit mogelijk doen en anders ben jij zelf verantwoordelijk voor de kosten.  Dit staat ook allemaal in de zorgovereenkomst die je ondertekent.

Klachten en geschillen

Wat kun je doen als je een klacht hebt? Het kan zijn dat je iets niet goed vindt gaan in het huis waar je woont of in de zorg die je krijgt. Het kan ook zijn dat je klachten hebt over het gedrag van een mede cliënt of een begeleider. Als je ontevreden bent over iets, dan is het goed dat je hierover praat. Ga eerst met je persoonlijk begeleider praten. Deze moet jouw klacht of jouw ontevredenheid serieus nemen en er iets aan doen. Als je toch niet tevreden bent met wat er met jouw klacht gebeurd is, dan kan je naar het Hoofd Hulpverlening gaan.  Als je, nadat je jouw klacht met hem hebt besproken, vindt dat het probleem niet opgelost is, dan kan je dit nog bespreken met de directeur van CHOG. Als dit niet helpt mag je per brief een klacht indienen bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie bekijkt eerst goed of je met iedereen gesproken hebt om de klacht op te lossen, voordat ze jouw klacht gaan behandelen. 

Jouw klachtbrief mag je opsturen naar het volgende adres: Stichting CHOG T.a.v. de Klachtencommissie Postbus 46 9670 AA Winschoten

Als je niet zelf een brief kan schrijven, vraag het dan aan jouw belangenbehartiger of persoonlijk begeleider. Als je dit niet wilt, kun je de vertrouwenspersoon vragen dit voor jou te doen.  

Als je vindt dat jouw klacht niet goed is behandeld, kun je dat aangeven bij De Geschillencommissie.

De vertrouwenspersoon voor cliënten

Als je klachten hebt over de begeleiding of een medewerker van CHOG kan je bij de vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon werkt niet bij CHOG en kent de rechten van cliënten in de zorg goed. De vertrouwenspersoon kan daarom goed helpen bij het opkomen voor jouw belangen. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is geheim. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon aan niemand vertelt waar de klacht over gaat. Behalve als de cliënt dat zelf goedvindt. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kost niets.

Opzeggen van de zorg

Als je om welke reden dan ook de zorg wilt opzeggen bij CHOG dan moet je, naast dit te melden op de locatie, een opzegbrief sturen naar:

Stichting CHOG  Postbus 46 9670 AA Winschoten

Soms komt het voor dat CHOG niet de juiste zorg kan geven. Er wordt dan samen met jou gekeken naar andere zorginstellingen die jou wel de zorg kunnen geven die je nodig hebt. 

 

 

aa