Zorgkosten

Aan de hulpverlening van CHOG zijn kosten verbonden. Navolgend een overzicht van de diverse kosten.

Ziektekostenverzekering: basis en aanvullend

Iedereen is verplicht om een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. De dekking van deze verzekering is bij elke verzekeraar gelijk. Alle reguliere ziektekosten, zoals de huisarts of specialistische hulp vanuit het ziekenhuis worden gedekt door de basisverzekering. Ook geeft de basisverzekering een volledige vergoeding voor verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging).

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt voor elke cliënt vast welke zorg noodzakelijk is en hoeveel zorg nodig is. Er zijn verschillende soorten zorg en ondersteuning vanuit de Wlz mogelijk. Enkele voorbeelden:

  • persoonlijke verzorging, zoals helpen met douchen
  • verpleging, zoals toedienen van medicijnen
    (deze twee soorten zorg kunnen ook via de zorgverzekering worden vergoed)
  • geneeskundige zorg
  • langdurig verblijf in een zorginstelling

Iemand met een indicatie voor zorg uit de Wlz kan die zorg op twee manieren regelen:

  • U kunt altijd kiezen voor zorg in natura. Dit is zorg die rechtstreeks door een (thuis)zorginstelling wordt geleverd. Deze zorg kan plaatsvinden in een zorginstelling, maar ook bij u thuis.
  • In sommige gevallen kunt u ook zelf zorg regelen met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor heeft u de juiste indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dit is een indicatie voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging. De indicatie moet minstens 1 jaar geldig zijn. Bovendien mag er geen passende zorg in natura beschikbaar zijn.

Bij CHOG is er mogelijkheid voor zorg in natura, in sommige gevallen alleen via PGB.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) zorgt er voor dat mensen met een handicap, chronisch zieken of ouderen een zo normaal mogelijk dagelijks leven kunnen leiden. De gemeenten voeren de Wmo uit. Begeleiding, dagbesteding, vervoer en kortdurend verblijf in een instelling vallen onder de Wmo. Voor alle soorten zorg en voorzieningen is een indicatie nodig. Een indicatie is een beslissing over welke hulp of voorziening nodig is en in welke mate deze verstrekt wordt. De gemeente kan dat zelf beslissen of bijvoorbeeld het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) inschakelen.

Bij CHOG is er mogelijkheid voor individuele begeleiding per zorg in natura. Voor inwoners van gemeente Oldambt en Westerwolde is ook er mogelijkheid voor dagbesteding per zorg in natura. Dagbesteding via een andere gemeente dan Oldambt of Westerwolde kan alleen per PGB.

Eigen Bijdrage

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. U kunt het bedrag berekenen op de site van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Er zijn twee eigen bijdrages: een lage en een hoge. Voor (langdurig) verblijf in een zorginstelling is de hoge eigen bijdrage verschuldigd, bij zorg zonder verblijf betaalt men de lage eigen bijdrage.

Gedurende de eerste zes maanden na indicatie door het CIZ betaalt men altijd de lage eigen bijdrage onafhankelijk van het type zorg dat men ontvangt. Bij verblijf in een zorginstelling betaalt men na zes maanden de hoge eigen bijdrage, behalve wanneer de partner nog thuiswoont. Dan blijft men de lage eigen bijdrage betalen.

Ook voor de Wmo geldt een eigen bijdrage. Deze kan per gemeente verschillen. De eigen bijdragen voor de Wmo en de Wlz (zonder verblijf in een zorginstelling) mogen samen nooit hoger zijn dan de maximale eigen bijdrage voor uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie. De eigen bijdrage voor de Wmo wordt ook vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (Cak).

Berekenen

Aanmelden

aa